สาระน่ารู้

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์แบบ EPC หรือชื่อเต็มๆเรียกว่า Engineering Procurement and Construction คือการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ ในรูปแบบของ on grid , Hybrid หรือ Off grid ตามแต่ที่ตกลงกัน หลังจากที่บริษัทได้ทำการติดตั้งจนระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้แล้ว ยังมีการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์หลังการติดตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการติดตั้งไปนั้น จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดย NEO Clean Energy ให้บริการครอบคลุมทั้งกระบวนการ ทำให้สามารถติดต่อครั้งเดียวใช้ได้ตั้งแต่จนจบงาน แบบ One Stop Service

โซล่าร์รูฟท็อบ (Solar rooftop) เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด?
ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load profiles) ของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน ผู้ใช้งานที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลาที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด หรือ ช่วงเวลากลางวัน จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์รูฟของตนเอง ที่ได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจะได้ราคาค่าไฟฟ้าคงที่ในส่วนที่ PV ผลิตได้ และสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 (กิจการขนาดกลาง) ขึ้นไป ที่ต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand charge) นั้น ระบบโซล่าร์รูฟจะช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) ของผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

โซล่าร์เซลล์ลอยน้ำคืออะไร?

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ คือ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ โดยพัฒนามาจากโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาด้วยแนวคิดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำที่มักจะถูกปล่อยทิ้งไว้ เช่น คลอง เขื่อน ทะเล ซึ่งนับเป็นพื้นที่กว่า 30% ของประเทศไทย โซลาร์เซลล์ลอยน้ำจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และมีข้อดีดังต่อไปนี้

1. ใช้พื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมประหยัดพื้นที่ผิวดิน
การใช้โซลาร์เซลล์ลอยน้ำช่วยให้ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรประหยัดพื้นที่ผิวดิน และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำที่มักจะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการพัฒนาออกแบบตัวทุ่นลอยน้ำที่ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และสามารถติดตั้งแผงโซลาร์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
การใช้แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น 5-20% เมื่อเทียบกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป เนื่องจากความเย็นของน้ำใต้แผ่นจะช่วยระบายความร้อนของระบบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไฟฟ้า

3. เพิ่มแหล่งผลิตพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทย
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โซลาร์เซลล์ลอยน้ำจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

โซล่าร์ฟาร์ม (Solar Farm) คืออะไร ?

โซล่าฟาร์ม เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการหาพลังงานทดแทนเพื่อช่วยในการลดค่าใข้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน ในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ตามบ้านเรือนทั่วไปด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูง

ดังนั้นโซล่าฟาร์มคือการจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นจำนวนมากๆ ภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการติดตั้งในหลากหลายพื้นที่ ทั้งในแบบบนพื้น และการติดตั้งบนผิวน้ำ

รูปแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
1. การติดตั้งแบบยึดอยู่กับที่ (Fixed System)
เป็นวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบมีตำแหน่งที่ชัดเจน ก่อนที่จะทำการติดตั้งจำเป็นจะต้องตรวจสอบแสงอาทิตย์ เพื่อหาข้อมูลที่จุดติตตั้ง องศาในการติดตั้ง เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์จะได้รับแสงอาทิตย์ ความเข้มของแสง เพื่อให้โซล่าเซลล์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบนี้คือ มีต้นทุนในการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า แต่ก็จะรับแสงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดในบางช่วงเวลาเท่านั้น

2. การติดตั้งแบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking System)
เป็นวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถหมุนแผงตามดวงอาทิตย์ได้ โดยอาศัยโปรแกรมในการควบคุมการหมุน เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์และความเข้มของแสงได้สูงที่สุด ซึ่งการติดตั้งชนิดนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแบบยึดติดอยู่กับที่ แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงกว่า

3. การติดตั้งโซล่าฟาร์มแบบลอยน้ำ (Floating System)
เป็นวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นผิวน้ำ โดยติดตั้งบนทุ่นที่มีคุณสมบัติที่ลอยน้ำได้ โดยที่จุดเด่นของการติดตั้งแผงโวล่าเซลล์บนผิวน้ำ คือ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีกว่าบนพื้นดิน เพราะบนผิวน้ำจะระบายความร้อนได้ดีกว่า ทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพมากกว่า และไม่จำเป็นต้องสูญเสียพื้นดินสำหรับใช้งาน

EPC Solar

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์แบบ EPC หรือชื่อเต็มๆเรียกว่า Engineering Procurement and Construction คือการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ ในรูปแบบของ on grid , Hybrid หรือ Off grid ตามแต่ที่ตกลงกัน หลังจากที่บริษัทได้ทำการติดตั้งจนระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้แล้ว ยังมีการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์หลังการติดตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการติดตั้งไปนั้น จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดย NEO Clean Energy ให้บริการครอบคลุมทั้งกระบวนการ ทำให้สามารถติดต่อครั้งเดียวใช้ได้ตั้งแต่จนจบงาน แบบ One Stop ServicePowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้